Begeleiding kind

De begeleiding is gericht op:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid door middel van het aanleren van praktische, sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Het bevorderen van sociale contacten.
  • Het structureren van de leefomgeving.
  • Het verminderen van problemen in het gedrag.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen.

Er zijn veel problemen waar u als ouder mee te maken kan krijgen. Een hulpvraag is soms moeilijk te stellen, want wat is het eigenlijke probleem. Het kind vertoont ongewenst gedrag en als ouder wil je dat in goede banen leiden. Maar als de oorzaak van het ongewenste gedrag niet verholpen wordt zal het ongewenste gedrag blijven bestaan of zal het zich op een andere manier manifesteren.

Als ouder/verzorger kom je in lastige situaties die, als je zelf onderdeel uitmaakt van die situatie, niet te overzien zijn. Een hulpverlener kan dan hulp bieden door als het ware als een paraplu boven de situatie te hangen en de situatie te observeren en te analyseren; Waar komt het gedrag vandaan, wanneer komt het voor, hoe wordt er op gereageerd etc. Ligt de oorzaak bij het kind, de omgeving, de situatie. Pas als dat duidelijk is kan gekeken worden naar het oplossen van het probleem.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw kind helemaal geen probleemgedrag vertoont maar bijvoorbeeld moeite heeft in het aanleren van vaardigheden. In de beschreven situaties kan begeleiding in het gezin geboden worden. Wat hebben het kind en/of de ouders in deze specifieke situatie nodig aan begeleiding?